بیانیه مأموریت

ما به کسب و کار های متوسط و بزرگ، و سازمانهای دولتی کمک می کنیم که به اهداف خود در جهت ترویج دغدغه هایشان یا دستیابی به سود اقتصادی بالاتر دست پیدا کنند. این مهم با دو ابزار قدرتمند تبلیغات و برندینگ و با بهره مندی توأم از رسانه های سنتی و مدرن فراهم می آید.

مشتریان ما در حقیقت محور فعالیت ها و شرکای ما هستند و ما اعتقاد داریم که سود آنها در نهایت منجر به همکاری های بلند مدت و سود ما خواهد شد.

ما در تمامی پروسه های کاری و ارتباط با مخاطبین، “صداقت” را به عنوان فرض نخست خواهیم دانست؛ حال این مخاطبین مشتریان ما باشند یا مردم. ما به این باور داریم که در این صورت بازار به ما پاداش مادی و معنوی خواهد داد.

منابع انسانی ما در حرفه خود متخصص و چابک بوده، با دقت انتخاب شده اند و مکمل هم هستند. این نیروها از ارزشمندترین دارایی های شرکت بوده و ما برای بالابردن بهره وری و انگیزش آنها تلاش خواهیم کرد. ایشان می بایست از سطح رفاهی بالاتری از جامعه برخوردار باشند.

با این منطق که تمامی فرآیندهای کاری ما می بایست علمی و حساب شده پیش رود، همه ما تلاش می کنیم هر روز بهتر از روز قبل باشیم و به آموزش و افزودن بر دانسته های خود اهمیت می دهیم. ما چه در مقیاس شخصی و چه در مقیاس شرکت خودمان را با کسی مقایسه نمی کنیم و تلاش می کنیم بهترینِ خودمان باشیم. همه ما متعهد به تغییر بوده و از سکون بیزاریم.

ویژگی ممتاز ما تلفیق علوم مارکتینگ و تبلیغات با خلاقیت، داستان سرایی و رؤیاپردازی است. ما به کارمان عشق می ورزیم و تنها به دنبال کسب درآمد از آن نیستیم.

ما خواهان آن هستیم که از دستاوردهای جدید و تولیداتی پر از خلاقیت لذت ببریم و به آنها افتخار کنیم.

catalogdownload-btm